Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ÖZEL YETENEK SINAVLARI HAZIRLIK KURSLARI'na kimlik bilgileriniz ile online olarak başvuru yapabilirsiniz.


1- Başvuru sahiplerinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki adresleri kullanılacaktır.

2- Hazırlık Kurslarımız pandemi kuralları çerçevesinde yapılacaktır.

3- Randevu bilgiledirmesi sisteme kayıt ettiğiniz telefon numarasına SMS ile yapılacaktır.

4- Kayıt Ücreti AYLIK 100 TL - 3 AYLIK 150 TL

5- Üye, Parkur Konya'ya kaydını gerçekleştirdikten sonra hiçbir şekilde üyelik iptali olmayacağını ve ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Mücbir sebepler dışında ücret iadesi olmayacaktır. Üye spora gelmesine engel bir durum olduğunu resmi kurumlardan belgelendirdiği takdirde geldiği gün sayısı da dikkate alınarak, ücret iadesi yapılacak ya da kayıt dondurma işlemi yapılabilecektir.


sporparku
TR 020001500158007300389656

AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. 6698 sayılı Kanun kapsamında belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi veri sorumlusu olarak KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aşağıdaki şartlarda işleyecektir. 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Hemşerilerimizin kişisel verileri, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereği belediyemize yapmış oldukları başvurularda sunulacak hizmetler için kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, sosyal yardım verilmesi, hediye kampanyaları düzenlenmesi, çekiliş kura gibi faaliyetlerin yürütülmesi ve buna benzer faaliyetlerin şartlarını düzenlemek ve bu kapsamlarda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek, kamusal faaliyetlerde kullanmak, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmek ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek tüm hizmetlerin ifası amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat esaslarına uygun olmak kaydıyla kayıt altına alınarak işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği ile Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu kapsamda kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, barınma bilgileriniz, kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak size ait bilgi ve belgeler belediyemiz tarafından işlenebileceği gibi yasal mevzuata uygun olarak yapılacak işlemlerin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, kamu kurumları ve lokasyon bilgisi gibi hizmetin ifası için zorunlu olan bilgileriniz 3. Kişilerle paylaşılabilecektir. Başvuru sahibi hemşerilerimize ait yukarda bahsedilen kişisel veriler ilgili mevzuatlar uyarınca gerektiğinde elektronik onay gerektiğinde ise onay ve ıslak imzalarıyla yazılı olarak veya kurumsal web sitemiz üzerinden belediyenin uygun gördüğü çeşitli yöntemlerle toplanabilir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce yazılı olarak bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını Gösteren Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları Online Kaydı Aydınlatma Metnine uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Açık rızanız kapsamında, kampanya faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Belediyemiz faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz belediyemiz şirketleri dâhil olmak üzere organizasyonun yürütülebilmesi için kanunen yetkili kılınmış kamu kurumları, şehrimiz ilçe belediyeleri ve hizmet alınan üçüncü taraflar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde paylaşılabilir.

Üye olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz. Üye kurallara aykırı davrandığı takdirde Parkur Konya’nın gerekli müdahalelerde bulunma, üyenin üyelik hakkına son verme yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Üyeler araç-gereçlere zarar verecek ve davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağına taahhüt eder. Bulunduğu takdirde doğacak zararlardan sorumlu olacaktır. Üye Parkur Konya’ya üye olduktan sonra 3 gün içerisinde ödeme yapmadığı takdirde Parkur Konya üyeliğini fesh etme hakkına sahiptir. Üye spor salonlarını haftada iki gün kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Üye gerektiği takdirde seans ve saat değişikliklerine uyum sağlayacağını kabul eder.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına online olarak kayıt olanlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna uyumlu şekilde toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, kanunen yetkili kılınmış kamu kurumları ve kuruluşlar ile paylaşılmasına, veri sorumlusunun kampanyada belirtilen hizmetlerini sunulabilmesi için paylaşımın gerekli ve/veya zorunlu olduğu özel kuruluşlarla da kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar dâhilinde paylaşılmasına dair gerekli aydınlatmanın şahsına mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rıza ve aydınlatma metninin tamamını eksiksiz şekilde okuyup anladığını, ayrıca sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati halleri haricinde de kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine açık rızası bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.